Mechanical, Control, Electric, Mechatronics, Information and Computer (MCEMIC 2016)

Edited by:
Krishna Murari Pandey, National Institute of Technology, India
Faizal Mustapha, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
ISBN: 978-1-60595-352-6
ISSN: 2475-885X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Xiaolan Xie, Yang Li, Xiujuan Guo, Junjie Peng
PDF
Xiaohui Cheng, Congcong Xia, Jinzhou He
PDF
Zhang Yan
PDF
Jun Lu, L.T. Guo, T.F. Zhang
PDF
Benzheng Du, Fajie Wei, Shenghan Zhou
PDF
S.H. Tang, P. Qing, M. Ye, X. Lei
PDF
Yue Zhang, Ning Fang
PDF
Ming Li
PDF
Q. Chen, P.P. Xie, Y.Z. Hao
PDF
M. Diao, H.Y. Song, J. Shi, B.S. Liu, C.Y. Yang
PDF
J. Shi, H.Y. Song, B.S. Liu, C.Y. Yang, M. Diao
PDF
B.S. Liu, H.Y. Song, J. Shi, M. Diao, C.Y. Yang
PDF
Zhen Li, Dongmei Li
PDF
M.X. Wang, D.M. Li
PDF
Jianjun Shen, Kai Li
PDF
S.W. Huo, G.C. Xu, F.Q. Zhao
PDF
W. Du, N. Fang
PDF
Jinhe Chen, Cuidong Wang, Xia Wu, Xiao Zhou, Jiayu Liang, Jianwen Li
PDF
M.F. Wang, F.F. Chen, N. Zhu, M.M. Zhang
PDF
Xiuling Wu, Dapeng Huang, Ruping Cao
PDF
F.L. Yang, X.Z. Hou, Y.J. Li, M. Yu, P.A. Yang
PDF
Q.L. Zhang, N. Fang
PDF
Weijun Pan, Chuyang Yang, Yuexiao Pan, Jie Luo, Jingwei Tan, Lei Yang
PDF
Yu Chunjiang
PDF
Wang Lingyun, Huang Honghui, Zhang Mengmeng, Wang Dan
PDF
Cao Yuanwei, Su Xiahui, Zhao Yong
PDF
Yang Xiaolan, Liu Jifeng, Wang Zhijin
PDF
Zhang Xin, Zheng Yanping, He Zhengang
PDF
Banxiang Duan, Aimin Yu
PDF
C. Wang, Y.L. Zhao, L. Shen
PDF
Juan Wang, Zhihong Kang, Shuoliang Wang, Wei Lin
PDF
C. Wang, Y.L. Zhao, D. Wu
PDF
Kai Yin, Guo-long Jiang, Guo-jian Liu, Ying-qing Guo
PDF
Yi Sun, Hang Ping Qiu, Yao Shi
PDF
Yanmei Zhang, Xiangyu Wang, Ya Qian, Hengyue Jia
PDF
Z.C. Wang, Q. Yuan, B.S. Shen, D. Tang, X. Zhang
PDF
X.J. Shi, X.W. Zhao, T.T. Ren, Q.G. Fang
PDF
Zhang Zhengyu, Huang Xuhui, Ying Jiang, Zhou Run
PDF
X.J. Shi, T.T. Ren, X.W. Zhao, Q.G. Fang
PDF
Luo YanLei, Wu Yingying, Huang Xin
PDF
R.F. Huang, S.X. Yuan
PDF
Yu Wentao, Li Hongwei, Liu Shuqin
PDF
H. Wang, S.Q. Liu
PDF
Li Xiao ning, Yao Yuan cheng, Qin Ming wei
PDF