4th International Conference on Modern Economic Technology and Management (ICMETM 2017)

November 29–30, 2017
Tokyo, Japan
ISBN: 978-1-60595-547-6
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Chengxia Dai, Fang Xiao
PDF
Yong Li, Yuting Zhang, Xinyi Guo
PDF
Tao Lin
PDF
Bowen Zhang, Wei Di
PDF
Han Hu
PDF
Xia Zhao
PDF
Zhifeng Zhao
PDF
Xiling Yang
PDF
Huanyu Zhou
PDF
Jiayu Chen
PDF
Chen Chungan
PDF
Feng Qu, Guimei Cao
PDF
Xiaomei Pu
PDF