2018 3rd International Seminar on Social Science and Humanistic Education (SSHE 2018)

SSHE 2018
June 23-24, 2018
Wuhan, China
ISBN: 978-1-60595-581-0
ISSN: 2475-0042

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Yongwei Nie
PDF
Jun Luo
PDF
Tingting Shao, Jianxin Li, Xinliang Cao, Juntang Dong, Nengxun Yang, Xincheng Ren
PDF
Jiawen Wang
PDF
Li Liu
PDF
Xingfang Yang, Yue Min
PDF
Yijuan Huang
PDF
Zhe Cai
PDF
Jun Luo
PDF
Xiao Yang, Yiping Zhong
PDF
Yaling Zhu, Xiangwei Li, Jundi Wang
PDF
Zhijie Zhao, Xi Long, Weikai Xu
PDF
Chuan Yu
PDF