3rd International Conference on Materials Science and Mechanical Engineering (ICMSME 2016)

ICMSME 2016
September 29-30,2016
Windsor, UK
ISBN: 978-1-60595-391-5
ISSN: 2572-889X

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

CHAPTER 1: MECHANICAL ENGINEERING AND DESIGN

Dongsu Zhang, Sizhong Miao, Huaibei Xie
PDF
Qingtian Wang, Yu Yan
PDF
Linghua Xue, Xiuqing Zhang
PDF
Yongqin Feng, Yan Yin, Xiaorui Zhang, Lingyun Zeng
PDF
Xiaolong He, Limin Zhan, Liantao Lu
PDF
Canrong Qian, Yuanzhi Qian
PDF
Hongwei Wang, Ziqiang Tao, Yanling Fu, Wenya Li, Yi Cai
PDF
Wei Liu, Yuewe Ai, Ping Jiang, Yang Liu, Gaoyang Mi
PDF
Song Zhao, Shupeng Zhao, Zeyu Song, Zhikai Ma, Lei Wang
PDF
Zhifeng Chen
PDF
Wenhui Tu, Zeli Que, Yue Chen, Heqing Huang, Hongyan Li, Meihui Wu
PDF
Xiao Ying
PDF
Wei Guan
PDF
Zhisheng Liu, Runcheng Li
PDF
Zhixin Liu, Xiangchun Niu
PDF
Shitong Zhang, Shu Chen, Youlong Du, Xu Zhao
PDF
Tie Wang, Chen Liang
PDF

CHAPTER 2: ALGORITHM AND MODELING

Yuefei Liu, Qiang Wang, Xin Zhang, Siyuan Yu, Jing Ma, Liying Tan, Dehan Yang, Li Zhang
PDF
Zne-Jung Lee, Ping-Kun Hu, Chou-Yuan Lee
PDF
Yonghui Li, Xiaocheng Zhou
PDF
Wenjie Qiu, Xiuyun Meng, Youwei Kang
PDF
Hai Li, Shuyin Qu, Ping Li
PDF
Chen Chen, Yongguang Liu, Yunfei Wang
PDF
Yan Dou, Lanzhong Guo
PDF
Lihong Jin
PDF
Lihong Jin
PDF
Dan Bu, Liangyu Li, Chengjun Qiu
PDF
Kejun Zhang, Chen Jiang, Yunsong Yang, Yu Wang, Guoliang Zhang
PDF
Dusan Krokavec
PDF
Fei Lei, Lin Zhu, Qian Chai, Dali Gong
PDF
Rui Zhang
PDF
Yanling Xu, Xiaocheng Zhou
PDF
Junkai Shao, Qun Wu, Xuehua Wu, Qun Wu
PDF
Lin Shi, Taian Fang, Zhixiong Zhou
PDF
Wen Chen, Yixiang Tian
PDF
Meng Li, Qing Song, Qinjun Zhao
PDF
Xuying Yuan, Shulan Lou, Yijin Wu, Xianwang Li
PDF

CHAPTER 3: MARKET AND CULTURE ANALYSIS

Xiangbing Chen, Yuzhi Sun
PDF
Chao Wang, Wenjie Qiu, Yongshan Liu, Jianmei Song
PDF
Tiange Huang
PDF
Yuping Wei
PDF
Linfeng Tian
PDF
Jia Yu, Rui Yang
PDF
Changbing Zhao, Yi Tian
PDF