2018 International Conference on Economic Management Science and Financial Innovation (ICEMSFI 2018)

ICEMSFI 2018
August 19-20, 2018
Guangzhou, China
ISBN: 978-1-60595-576-6
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF
Xiaoyang Zhao, Qiaoyan Cai Fang, Zhaoyang Xu
PDF
Yu Song, Shengdao Gan, Qiusheng Lu
PDF
Bing Han
PDF
Liangyi Hu
PDF
ZeZhao Liu, HuiJia Wang
PDF
Jinru Mao
PDF
Huaqin Qin, Jianfeng Liu, Zhiyang Zhang, Xiangyu Wang
PDF
Chunxiao Xu, Guocan Ren
PDF
Chenggang Li, Di Wang
PDF
Xinyu Hu, Xuehua Zhang
PDF
Hongshan Zhao, Yewei Guo
PDF
Su Gao, Li Shan Chen, Jia Hui Liu, Xiao Na Lin, Ting Wang
PDF
Shengzhong Yao, Ningqing Xu, Xiwen Xing
PDF
Xu Wang
PDF
Fuchang Li, Fengrui Liu, Xiaohui Hu
PDF
Yanli Zhu
PDF
Rui Zhang, Hehua Li
PDF
Qiaowen Yang, Yonghong Yao, Yun Liu
PDF
Qiaowen Yang, Yonghong Yao, Yun Liu
PDF
Ziling Qiu, Jing Ding, Jiming Li, Yaohong Chen
PDF
Meihui Zhao
PDF
Bowen Zhang, Xuan Cheng
PDF
Jie Duan, Agyapong Emmanue Kwesi
PDF
Yuan Wang, Wei Li, Yingbiao Wang, Daigen Zhu, Tingting Deng
PDF
Fanglin Meng, Zengrui Tian, Yuanjun Zhao
PDF
GuiHua Zhou, JunHua Liao
PDF
Jiawei Gui, Qunqi Wu
PDF
Bin Wang, Hao Hao
PDF
Qingqing Sun, Mingchun Zheng
PDF
Wei Li, Ping Wu
PDF
Bo Zhang, Nan Feng
PDF
Caiqing Zhang, Libo Li
PDF
Bin Wang
PDF
Bin Wang
PDF
Weilong Gu
PDF
Lianjie Jiang, Zuqing Huang, Yuxiang Yang, Lijun Meng
PDF
Ping Li
PDF
Yuwen Liang, Xiangyu Lu
PDF
Weiwei Wu
PDF
Mengyu Jiang, Yaxi Jiang, YiFeng Yang, Meng Jiang
PDF
Mengjia Yao, Xianqing Han
PDF
Tao Wu, Hailiang Liu
PDF
Qiang Sun, Bin Zheng, Fumin Xiao, Shengtao Xie
PDF
Na Guo, Shuting Fan
PDF
Binyin Zhang
PDF
Yanhong Li
PDF
Keqing Jiang
PDF
Shuang Wei, Minghui Zhang, Rui Gao, Yihe Zhou, Yue Zhang
PDF
Wen Lu
PDF
Chen Liu, Minghui Jiang
PDF