2nd Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2016)

December 24–25, 2016
Shanghai, China
ISBN: 978-1-60595-434-9
ISSN: 2475-8868

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: MANAGEMENT AND ENGINEERING

FENG YE
PDF
XIN SU, HAO-LONG LIU
PDF
ARODH LAL KARN, QIANG YE, RAFIQ MUHAMMAD
PDF
EUGENIJUS CHLIVICKAS, BORISAS MELNIKAS, EIGIRDAS ŽEMAITIS
PDF
YANXIA WU, NAN DENG, RUI FENG
PDF
FEI WANG
PDF
YAN-MING YANG, HAI-YAN ZHENG, PING FANG
PDF
FEI WANG
PDF
YUAN LUO, YI ZHANG, ZHANGFANG HU
PDF
JIN ZENG, XIANG CHAO, CHUN-JIAO DONG
PDF
YI ZHANG, YING-QUAN DONG, YING LEI, HAN-YI WANG
PDF
MUHAMMAD IBRAR, JIANING MI, MUHAMMAD RAFIQ, ARODH LAL KARN
PDF
XIN SU, HUI ZHANG
PDF
JIE-QIAN ZHANG
PDF
XIAOHUI WANG, LE WANG
PDF
Yang Ling
PDF
RENZHU YU, XIAOTING GAO
PDF
SEN WU, XIAONAN GAO, LU LIU
PDF
MEIQING LIN, YULIANG GAO, HUYI DUAN
PDF
XIAODAN WANG, XIAONA ZHAO
PDF
FENGZHOU WANG, MIN TIAN
PDF
SHOUWEN WANG, GANG HUANG, CHAO LI
PDF
FEI WANG, XUE YU, XIAOMEI TANG
PDF
JIXUE YUAN
PDF
SHUXIN XU, WEIGANG ZHANG
PDF
LIU PING, LEI HONG
PDF
PING SUN, WEN XIAO, SHENG MA
PDF
JIN ZENG, XIANG CHAO, CHUNJIAO DONG
PDF
JING ZHANG
PDF
TONG-YAO LIN
PDF
FENG YE
PDF
MIN CHEN
PDF
JIE ZHEN
PDF
DAN LUO, BO ZHANG
PDF
YI-KE YU
PDF
HAOFENG WANG
PDF
GUOFU SHI, XIAOBING LIU, LEI XUE
PDF
LU CHEN
PDF
SONG CHEN, QING HUI
PDF
YUCAI ZHONG
PDF
ZHIGANG WANG, ZIJUN REN, GANG RAO, QI YANG, LI XU, YOUYOU XU
PDF
LI KAN
PDF
TIAN-LI HE, LI-YAN SUN
PDF
ZHUANGYUAN LI, LIQIN ZHANG
PDF
XIAO-PING LEI, LIANG CHEN, JIE GUI, YU-QIN LIU
PDF
ZHIGANG WANG, XIN ZHOU, QI YANG, YANG LONG, ZIJUN REN
PDF
JIE CHEN
PDF
FAN SANG, ENZHONG LI, HANDONG ZHENG, PEIJING SHI, BINSHI XU
PDF
QIWEN JIANG, WENQING CHU, XUAN HU
PDF
CHEN CHEN, JUNXIAN LIU, JIANWEI SHI, QINGWEI LI, LANLAN GAO
PDF
DONGYUN DU, SIYU JIANG
PDF
ZHUOYI REN
PDF
ZHOU WEI, CHEN ZHENG, YIN ZHIYONG
PDF
FENG WEI, PEIPEI WU, LIAN GAO, YONGYI QIN
PDF
NAN REN, YA-YUN ZHANG, MENGJIAO HE, LIJUN LU
PDF
LIFENG ZHANG, QIBING CHEN, FEI XIANG
PDF
CHI-KAO CHANG, MIN-YUAN FANG
PDF
CHANGJUN WU
PDF
JIE ZHEN
PDF
HAN-YI WANG
PDF
YIXIONG YE
PDF
HUAN-GE XU, RUI-LAN WANG
PDF
YU WANG
PDF
XIA XIONG, QIBIN MEI
PDF
GUO-QIANG MA, YUN-CHEN TIAN, XUE-YAN SUN, JUN WU, JIAN-SHENG MIAO
PDF
LI QIU, LI-YUN ZHAO
PDF

SESSION 2: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

YA-JUAN YANG, MING-QUE YE
PDF
LIN YU
PDF
SHU-RONG HAN, MIN ZHAO, XIAO-WEI ZHOU
PDF
YA LIU, XIU-MIN YUE, YAN-RU CHEN
PDF
XUE-FANG XIE, LIN LI
PDF
CHING-TSAO CHEN, XIU-CHEN ZHENG, QIAN WU
PDF
JIN-PING TANG
PDF
JIE XIAO, ZHONG CAO, WEI-MIN QI
PDF
YAN-LI ZHU
PDF
RUI WANG, JUN-HUI GAO
PDF
YUAN LE, GAO-JIE TIAN
PDF
XUE-ZHU BAI, CHARLES N. MORRIS
PDF
SONG FAN
PDF
Analysis on Mechanism of China’s Human Resources Supporting Green Development
YANG LIU, CHENGCHENG LIU
PDF
XUN YAO, YALI LAI, XIEN LI, DAN ZHAO
PDF
LIN YU
PDF
ZHINAN QIN, LIANG CHEN, XI-PING LEI
PDF
SI-YUAN LOU, QING-ZHONG MING
PDF
QIAN LIU, XIAO-CHUAN SHI, SHU-MIN LIU
PDF
DI-WEN JIANG, MING-QUE YE
PDF
CHENG YUAN
PDF
FAN YANG
PDF
SHEN LIU, LI ZHAO
PDF
YUAN LE, RUOXU BI
PDF
YUAN LE, JUNLIN LIU, RUOXU BI, XIAOYAN YANG
PDF
XI-TENG WANG
PDF
CHING-TSAO CHEN, LI-SHA XIE, YU-JIA WANG
PDF
SHU-RONG HAN, YE-QING HUANG, MIN ZHAO
PDF
LING-LING FENG, BING-YING OU, BIN LI
PDF
ZHISHENG XUE
PDF
XITENG WANG
PDF
YANG LI
PDF
GUIPING FENG, YUANYUAN ZHANG, NAN QIAO, CHUBO QU
PDF
ZHU JING
PDF
WEI WU, LU YIN, DINGLING JI
PDF
XIANGMIN LI, MENGJIE ZHAO
PDF
QIAN LIU, XIAOBO LI
PDF
XIA XIONG, QIBIN MEI
PDF
HANQING ZHAO
PDF
BIYU QIN
PDF
LINYU QI
PDF
PING LUO, CHENG LI, WEI-WEI LUO
PDF
LANTAO ZHAO
PDF
WANG YAXI, WANG QI
PDF
AI JUN YI, SI ZHENG SHANG
PDF
XUELIAN LEI
PDF
LIANG XU, YAN WU
PDF
FUCHANG DENG
PDF
GAO JING
PDF
YINSHAN ZHANG
PDF
YAN ZHANG, CHEN FENG
PDF
HONGXIA ZHAOI
PDF