3rd Asian Pacific Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (APEESD 2017)

APEESD 2017
January 21-22, 2017
Singapore
ISBN: 978-1-60595-435-6
ISSN: 2475-8833

Table of Contents

­

Preface
PDF
Committees
PDF

SESSION 1: ENERGY PREPARATION TECHNOLOGY

Hongru Liu, Shangping Wu
PDF
Xianbin Xiao, Baodi Ding, Yu Jin, Yumengqiu Zhou
PDF
D. Liu, Q. Li, X. Yuan, X. Min, L. Feng, G. Li
PDF
Changan Ji, Wei Li, Yaqiao Luo, Wei Hong, Lin Feng, Minglin Zhu, Lijun Hang, Guojie Li
PDF
Yuanyuan Li, Wei Huo, Wenlong Wang, Huamin Fan
PDF
Qing Zhang
PDF
Dingqiang Duan, Fei Wang
PDF
Qi Zeng
PDF
Qi Zeng
PDF

SESSION 2: ENERGY AND ECONOMICS

Chunyan Zhao, Xin Liu
PDF
Yiyan Chen
PDF
Li Zhang, Jianhua Fu
PDF
Yulin Xia, Yan Zhang
PDF
Yulin Xia, Yan Zhang
PDF
Zhongming Ma, Lu Sun
PDF
Mengjie Li
PDF

SESSION 3: MECHATRONICS SYSTEM DESIGN AND REGULATION

Kai Wu, Wankui Ni, Yanhui Wang
PDF
Xiaobo Zhou
PDF
Jingtao Wu, Xiaopan Xia, Ruiming Zhang
PDF
Xue Lei, Yi Xiao, JW Drukker
PDF
Yiyi Liu
PDF
Lingxiang Kong, Xingsheng Wu, Zhigang Ge, Yang Yu
PDF
Yisheng Wu, Lefeng Cheng, Mingjie Cai, Shunhao Li, Zhengjia Li
PDF
Shuisheng Lai, Lefeng Cheng, Yuanmin Lin, Xin Wang, Zhengjia Li
PDF

SESSION 4: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

Xiyue Wang, Shaoning Yan, Xiangrong Wang
PDF
Hongchao Ning, Rui Song
PDF
Xincen Liu, Xiaoyi Su, Chang Liu
PDF
Nan Ma
PDF
Fei Yu, Yubo Liu, Han Cui, Haibo Yu
PDF

SESSION 5: MATERIALS SCIENCE

Feng He
PDF
Feng He
PDF
Xiaoyu Zhang, Tao Li, Gang Chen, Hongwei Liu
PDF
Yaqin Li, Tengfei Zhuang, Yiyuan Ge, Junfa Wang, Yongcheng Jiang, Yangyang Han, Liuxuan Ma
PDF
Liangnan Gu, Xiuqing Zhang, Haizhou Pu
PDF
Xiaopeng Nie, Xingang Li, Guoliang Zhu, Libin Xu
PDF

SESSION 6: ALGORITHM AND EVALUATION

Ruibing Shi, Anyu Xie, Hongyuan Tian, Zhaoyi Jiang, Xingtai Yao, Peng Zhang
PDF
Meishan Li, Yue Liu, Hong Zhang
PDF
Meishan Li, Lihua Sheng, Yanchun Ming
PDF
Zhipeng Wang, Shengyi Liu
PDF
Haifeng Wang, Yi Zhang
PDF
Huabo Shen, Xu Zhang, Shun Xu, Zhe Zhuang
PDF
Ming Fang, Chiu-Lan Chang
PDF

SESSION 7: FINANCE AND RESOURCE ALLOCATION

Yonghua Yang, Ying Chen
PDF
Yang Chen
PDF
Liangliang Wang
PDF
Jinghua Du, Shujun Ye
PDF
Sheng Wang
PDF
Jia Li
PDF

CHAPTER 8: HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

Zhanjie Wen, Fei Yang, Minjing Peng
PDF
Qing Qin
PDF
Qiaoyan Yu, Zun Li, Chenliang Deng
PDF